Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden voor de website

1. ALGEMEEN

Bedankt voor uw bezoek aan www.gamewise.io! Deze website is een realisatie van gameWise vzw (Koningin Astridlaan 178A, 9000 Gent, België, ondernemingsnummer 0895.075.913, e-mail: info@gamewise.io).

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via info@gamewise.io om uw bezorgdheden te bespreken.

2. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Op onze website vindt u informatie over gameWise vzw: gameWise combineert maatschappelijk geëngageerd spel met digitale tools om jongeren te ondersteunen in hun persoonlijke groei tot actieve en zelfbewuste burgers! Je vindt op deze website dus informatie over onze werking, ons aanbod en onze projecten. Via deze site krijg je ook toegang tot het platform waarop we onze spelen aanbieden. gameWise vzw neemt de privacy van haar bezoekers heel serieus. Bekijk onze privacy policy om hier meer over te weten te komen.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website. Voor gebruik van het platform dat gameWise inzet voor het spelen van haar games gelden specifieke gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

3. BESCHIKBAARHEID

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de Website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

Al het tekst- en beeldmateriaal op gamewise.io is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan gameWise vzw of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende database en alle andere bestanddelen van de website. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord informatie van de Website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

Heeft gameWise vzw u schriftelijk toegelaten om informatie van de Website te hergebruiken, dan dient u gameWise vzw of de overeengekomen vermelding(en) altijd op te nemen in een bronvermelding. Bij toekenning van het recht op overname ontvangt u een overzicht van alle in acht te nemen specificaties.

5. AANSPRAKELIJKHEID

gameWise vzw kan geen waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie op de Website. Voor zover als de wet het toelaat, kan gameWise vzw dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de Website. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

6. WIJZIGINGEN

gameWise vzw kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt.

7. CONTACT

Indien u vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden heeft, kan u altijd met ons contact opnemen via info@gamewise.io

8. GESCHILLEN

Het gebruik van de Website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn steeds de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.

Versie Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op 28/10/2020.