Game based empowerment

Game based empowerment, ons eigen derivaat van de term ‘Game based learning’, gaat verder dan alleen het toepassen van gamification of het integreren van spelmethodieken om een leerproces ‘op te leuken’. Naast het tot stand brengen van een effectievere en dus meer duurzame leerervaring, wil gameWise jongeren in de eerste plaats empoweren via spel.

Leren en versterken via games

Onze games werken drempelverlagend en openen de mogelijkheid om met jongeren de dialoog aan te gaan rond maatschappelijke thema’s. Door middel van spel vinden we meer aansluiting bij de leefwereld van jongeren en kunnen we de intrinsieke motivatie aanspreken, wat een uitgesproken positief effect heeft op hun leerervaring. Kiezen om bepaalde thema’s aan te brengen via spel verhoogt niet enkel de inhoudelijke kennis over dat thema, maar maakt het ook bespreekbaar. Zo willen we jongeren niet alleen versterken in hun kennis en vaardigheden maar ook ruimte creëren voor jongeren om zich veilig te voelen en (verder) te groeien in zelfredzaamheid en actief burgerschap.

Zin om met jouw school of organisatie een vorming game based empowerment te volgen of om je eigen leerstof gamificeren? Neem dan zeker contact met ons op!

Wat is empowerment?

Empowerment is een proces van versterking van individuele personen, organisaties en gemeenschappen. Ze proberen grip te krijgen op hun situatie en omgeving via controleverwerving, kritisch denken en participatie (Filip Coussée, 2011).
gameWise zet games in om bij te dragen aan dit proces van empowerment en om een duurzaam leereffect tot stand te brengen. Dit houdt in dat we jongeren willen versterken zodat ze kritisch en zelfbewust kunnen deelnemen aan de samenleving.

Judi Camberlin (1944-2010), leading lady in activisme voor mentale gezondheidszorg en opleidingsdirecteur van het Amerikaanse National Empowerment Centre, definiteert in haar werk ‘A working definition of empowerment’ (1997) 15 kwaliteiten waarop ingezet moet worden om van empowerment te mogen spreken. Chamberlin werkte met patiënten in de geestelijke gezondheidszorg maar de kwaliteiten zijn ook voor jongeren in de huidige samenleving onontbeerlijk.

 1. Beslissingsbevoegdheid: jongeren worden bekwaam geacht om hun eigen beslissingen te maken en krijgen ook de vrijheid om dit te doen.
 2. Toegang tot informatie en bronnen: om doordachte beslissingen te nemen, moeten jongeren zich kunnen informeren.
 3. Keuzemogelijkheid: betekenisvolle keuzes maken kan pas als er een brede waaier aan opties beschikbaar is.
 4. Assertiviteit: kunnen opkomen voor jezelf, je eigen wensen en verwachtingen ontwikkelen en de ruimte krijgen om die te uiten.
 5. Het gevoel zelf een verschil te kunnen maken: een hoopvol beeld op de toekomst geeft het gevoel dat er verandering mogelijk is.
 6. Kritisch denken in plaats van conditionering: ruimte maken voor ieders eigen verhaal en jongeren niet behandelen als ‘’een geval’ geeft hen het gevoel van bekwaamheid. Automatismen maken plaats voor doordachte keuzes.
 7. Boosheid leren herkennen en uiten: op een veilige manier en binnen bepaalde grenzen boos mogen zijn. Tools aangereikt krijgen om ongenoegen te uiten.
 8. Groepsgevoel, er niet alleen voor staan: zich verbonden voelen met anderen, samen vooruitgang maken.
 9. Begrijpen dat mensen rechten hebben: zich bewust zijn van hun rechten, geeft jongeren een zelfzekerder en sterker gevoel.
 10. Verandering veroorzaken: empowerment is meer dan enkel een gevoel. Wanneer iemand echt verandering teweegbrengt in zijn eigen bestaan of zijn omgeving ontstaat een gevoel van beheersing en controle.
 11. Vaardigheden aanleren die belangrijk zijn voor het individu zelf: de motivatie om te leren is hoger wanneer jongeren zelf kunnen beslissen wat belangrijk is en niet enkel hoeven te leren wat van bovenaf wordt opgelegd.
 12. De visie van anderen over het eigen kunnen veranderen: jongeren die zelf hun eigen noden bepalen en daarnaar handelen, kunnen stereotype denkpatronen bij anderen doen vervagen en hun respect verdienen.
 13. Uit de kast komen: er kan over alle mogelijke onderwerpen gepraat worden, niets is taboe. De term is overgenomen uit de lgbtq+ scene om aan te tonen dat het durven tonen van de eigen identiteit goed is voor het zelfvertrouwen
 14. Eindeloos groeien en veranderen op eigen initiatief: empowerment is geen doel maar een proces. Er is geen eindpunt waarna verdere groei niet meer nodig is.
 15. Een positief zelfbeeld ontwikkelen en vooroordelen overstijgen: empowerde jongeren hebben meer zelfvertrouwen en voelen zich tot meer in staat. Daardoor nemen ze hun leven meer in handen en zal hun zelfbeeld opnieuw groeien.

gameWise creëert tijdens alle activiteiten een open sfeer en streeft ernaar deze kwaliteiten bij jongeren te versterken. Game based empowerment heeft als doel het zelfvertrouwen en de autonomie van jongeren te verhogen door middel van spel en digitale tools.

Motivatie verhogen via Self-Determination Theory

Empowerment heeft als uitgangspunt dat iedereen de mogelijkheid heeft om te leren, te groeien en te veranderen. De sterktes en competenties zijn al aanwezig maar moeten de kans krijgen om tot uiting te komen (Filip Coussée, 2011).

Willen we echt iets in gang zetten bij jongeren en inzetten op leereffecten op lange termijn, dan is motivatie ontzettend belangrijk. Pas wanneer ze gemotiveerd zijn om te leren, zal er ruimte zijn voor nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten. Games op zich kunnen jongeren motiveren. We spreken dan over extrinsieke motivatie, iets van buitenaf motiveert de jongeren om te leren. Onze Serious Urban Games® worden echter zo opgebouwd dat ze ook de intrinsieke motivatie van de jongeren aanspreken. Door de jongeren actief te betrekken in de ontwikkeling van ons aanbod, sluiten onze thema’s en aanpak aan bij hun leefwereld. Dat maakt de inhoud niet enkel herkenbaar en relevant maar resulteert tegelijk ook in games die jongeren echt graag spelen.

Wanneer we met jongeren samenwerken, vertrekken we vaak vanuit de Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1985), die stelt dat de mens drie aangeboren basisbehoeften heeft die bevredigd moeten zijn om tot een optimale functionering, welbevinden en groei te komen. De drie psychologische basisbehoeften die in de SDT worden onderscheiden — en los staan van de fysiologische basisbehoeften — worden ook wel aangeduid als het ABC van psychologische ontwikkeling:

 1. Autonomy: (keuze)vrijheid en gevoel van zelfbeschikking
 2. Belongingness: erbij horen, verbondenheid, interactie met anderen
 3. Competence: meesterschap, succes ervaren, proberen het resultaat te beheersen


gameWise maakt games voor jongeren, met jongeren. We onderzoeken samen met hen wat relevant en belangrijk is binnen een bepaald thema [Autonomy]. Zo kunnen we werken in de zone van de naaste ontwikkeling (Lev Vygotsky) en het evenwicht bewaren tussen de bestaande leefwereld van de jongere en de blikverruiming die we willen bereiken, want onze games willen de jongeren natuurlijk ook nieuwe inzichten en vaardigheden aanreiken die leiden tot een grotere empowerment [Competence].
Niet enkel empowerment van het individu is belangrijk maar ook dat hiervoor de juiste omstandigheden gecreëerd worden. Empowerment gaat evengoed over interactie en versterkende connecties tussen het individu en de groep (Filip Coussée, 2011). Daarom wil gameWise met haar games jongeren ook dichter bij elkaar brengen en de kloof met leerkrachten en begeleiders, diensten en organisaties, instanties en beleid dichten [Belongingness].