Ons DNA

gameWise combineert maatschappelijk geëngageerd spel met digitale tools om jongeren te ondersteunen in hun persoonlijke groei tot actieve en zelfbewuste burgers

gameWise is een erkende vereniging ‘Informatie en Participatie’ binnen het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid. We organiseren (sociaal) inclusieve cocreatieprocessen en spelsessies in onderwijs en jeugdwerk in Vlaanderen, Nederland en Zweden.

gameWise was voorheen [ew32], een organisatie die 13 jaar geleden opgericht werd door Lieve Achten. Zij leverde met de ontwikkeling en uitrol van verschillende Serious Urban Games® pionierswerk op het vlak van game based learning in Europa. Al deze ervaring neemt het nieuwe team mee in het nieuwe verhaal van gameWise:

Hot air balloon green

EmpowermentemPower Up!

gameWise informeert, activeert en empowert jongeren voor een positieve groei van hun persoonlijkheid en het spelen van een actieve rol in de wereld om hen heen. Via onze games en cocreatie onderzoeken we samen met jongeren hoe ze zich in een open dialoog tot de sociale uitdagingen van de 21ste eeuw kunnen verhouden. Inclusiviteit en het verhogen van autonome motivatie zijn daarbij cruciale streefdoelen. gameWise brengt jongeren ook verder op weg door hen in contact te brengen met relevante diensten en organisaties.

MutatieIt’s morphing time

De jongerencultuur en het gebruik van digitale (leer)middelen ondergaan een continue verandering. Op meer drastische wijze dwingen externe factoren zoals het Coronavirus, financiële crisissen en nieuwe ethische kwesties ons tot aanpassing. Het onderwijs en het jeugdwerk moeten zich heruitvinden en wapenen tegen verschillende vormen van onzekerheid. gameWise versterkt deze sectoren met innovatie, cocreatie, diverse spelvormen en digitalisering.

Satellite green
Wrench green

Cocreatie — Get together & make it happen

Wie vertrouwt vandaag de dag nog louter op de eigen ervaring en kennis?! gameWise zet in op leren van elkaar: iedereen is ervaringsdeskundige over een specifieke problematiek of levensdomein. Onze cocreatiemethode laat ons toe nauwer aan te sluiten bij de leefwereld van onze doelgroep en in te spelen op hun noden, zo kunnen we ook nagaan of een game of digitale tool effectief werkt.

Sociale innovatie — Innovate before it’s too late

gameWise brengt uiteenlopende expertise en knowhow samen om maatschappelijke uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken te belichten en aan te pakken. Onze tools en games kennen vanaf de nulfase een draagvlak en streven inclusiviteit na. Zo draagt gameWise op expliciete wijze bij aan sociale innovatie.

Brain green
Location green

Lokale impact Be Global, Play Local

Met onze Serious Urban Games® en cocreatielabs brengen we belangrijke mondiale sociaal-maatschappelijke vragen naar de mentale én fysieke leefwereld van jongeren in hun stad of gemeente. De wereldwijze blik verruimen we via de verhalen, personages en nieuwe kennis — de lokale impact streven we na via het verkennen van de sociale kaart en het versterken van de uitwisseling tussen de jongeren en lokale diensten, scholen en organisaties.

Inspraak — No bridge too far

gameWise vindt dat er meer bruggen nodig zijn tussen jongeren enerzijds en het beleid, organisaties en diensten uit de private en publieke sector anderzijds. Daarom treden we zelf ook op als mediator en bruggenbouwer om initiatieven van jongeren een draagvlak te geven en hun feedback en input over maatschappelijke thema’s terug te koppelen naar het beleid

Key green
Tablet green

Draagvlak digitalisering — Close the gap!

gameWise speelt een voortrekkersrol in het vergroten van het draagvlak voor digitalisering in de jeugdsector. Het stelt een eigen digitaal platform ter beschikking waarmee leerkrachten en jeugdwerkers op een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige manier zelf spelsessies organiseren en begeleiden. We geven trainings om digitale speldynamieken toe te passen en het platform als digitale toolbox te gebruiken op maat van verschillende jongeren, aangepast naar digitale vaardigheden en de specifieke onderwijsgraad.

Wie maakt dit mogelijk?

gameWise zet keihard in op empowerment, mutatie, cocreatie, sociale innovatie, lokale impact, inspraak en het creëren van een draagvlak voor digitalisering. Al zou dit natuurlijk niet kunnen zonder een fantastisch team dat zich dag in dag uit inzet om via Serious Urban Games jongeren te versterken! Benieuwd wie deze mensen zijn en met hen in gesprek gaan?